phentermine prescription canadian pharmacy One of the best canadian pharmacy visit this link http://www.canadapharmacyrx.info and there is no rx requiring . canadian pharmacy buy valium I like this shop pharmacy in canada bought many times from this pharmacy. assess

pharmacy

viagra grapefruit actors viagra 30 off coupon

cialis prescription

Устав

Неделя, 16 Октомври 2011 14:28
Share

Статут

Чл.1. (1) Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридически лица с нестопанска цел, Устава и Решението на учредителното събрание.

(2). Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество.

(3). Членовете на сдружението не отговарят за задълженията на дружеството

(4). Членовете отговарят за внасяне на дължимите членски вноски.


Наименование

Чл.2. (1) Наименованието на сдружението е "Фен клуб Реал Мадрид - България"

(2) Наименованието на сдружението, заедно с указание на седалището, адреса, съда, където е регистрирано, сдружението и номера на съдебната регистрация и БУЛСТАТ, трябва да бъдат посочвани в документите и кореспонденцията на дружествтото

(3) Наименованието на клоновете на сдружението се образува като към наименованието на сдружението се добавя указанието "клон" и населеното място, където е седалището на клона. Към наименованието на клона може да се добави и указание за неговия предмет на дейност.

 

Предмет на дейност

Чл.5. Сдружението осъществява дейност в частна полза, изразяваща се в пропагандиране и популяризиране на Футболен клуб Реал Мадрид на територията на България, както и организиране и информиране на членовете си в тази връзка.

 

Основни цели

Чл.6. Основни цели на сдружението:

1. Обединяване и организиране на привърженици на ФК Реал Мадрид в България в организация, защитаваща общите им права и интереси;
2. Пропагандиране и популяризиране на дейността и историята на ФК Реал Мадрид в България;
3. Установяване и поддържане на отношения с други фен клубове в страната и чужбина;

 

Средства за постигане на целите на сдружението:

Чл.7. Средствата, с които сдружението ще постига целите си са:

1. Организиране и провеждане на публични мероприятия;
2. Организиране и посещения на футболни срещи;
3. Изготвяне и разпространение на агитационни материали, брошури, афиши и програми, свързани с целите на Дружеството;
4. Произвеждане и разпространение на спортни артикули с наименованието и логото на Дружеството;
5. Създаване и поддържане на интернет страница на Сдружението и форуми на различни теми, свързани с ФК Реал Мадрид
6. Информиране, включително чрез средствата за масово осведомяване, на привържениците на ФК Реал Мадрид за дейността и развитието на Сдружението, постигане на целите и провеждането на публични мероприятия;
7. Отразяване от средствата за масово осведомяване на проведените публични мероприятия;
8. Сътрудничество с централния фен клуб на ФК Реал Мадрид със седалище в град Мадрид, Испания.

 

Източници на средства на сдружението:

Чл.15. (1) Всички членове на сдружението са длъжни да правят имуществени вноски под формата на членски внос, който е в размер на 30 лв. годишно и се плаща в срок до 15 дни от изтичане на всеки 12 месеца от приемането на съответното лице като член на сдружението. Върху просрочения членски внос се дължи лихва, равняваща се на основния лихвен процент, определен от БНБ;

(2) Извън вноската по ал.1 при учредяване на сдружението, всеки от учредителите се задължава да направи по една вноска в размер на 20 лв;

(3) По решение на общото събрание членовете на сдружението могат да правят целеви вноски за постигане на определена цел, определена с устава или с решение на общото събрание. В решението си общото събрание определя целта, размера и начина на събиране на вноските. Решението се взема с обикновено мнозинство от членовете на сдружението;

(4) Членовете на сдружението могат да му предоставят парични средства под формата на заем или наем за недвижими имоти и/или индивидуално определени движими вещи;

(5) Размерът на заемната или наемната цена по ал. 4 се определя от общото събрание на дружеството;

(6) Сдружението, в лицето на управителния съвет, може да получава дарения от физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство.

 

Стопанска дейност:

Чл.16. (1) Сдружението може да придобива в собственост, да отчуждава и обременява, както и да наема основни и оборотно средства, необходими за осъществяване на дейността и постигане на целите на сдружението, както и да сключва договори в тази връзка;

(2) Извършваната стопанска дейност е в рамките на на разрешената от ЗЮЛНЦ за обезпечаване дейността на сдружението и няма за цел печалба по смисъла на Търговския закон;

(3) Изпълнението и контрола върху извършената стопанска дейност се възлага на Управителния съвет на дружеството..

 

Управление

Органи на сдружението:

Чл.18. Органите на сдружението са Общото събрание и Управителният съвет.

Общото събрание

Чл.19. В общото събрание участват всички членове на сдружението. Членовете на сдружението участват в Общото събрание лично или чрез представител.

Провеждане на Общото събрание

Чл. 22. Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно

Свикване на Общото събрание:

Чл.23. Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по писмено искане от една трета от членовете на сдружението.

Право на сведение:

Чл.24. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на сдружението най-късно до датата на изпращане на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки член безплатно.

Кворум

Чл.26. Общото събрание може да заседава, ако са се явили членове, представляващи повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, независимо от броя на членовете.

Право на глас

Чл.27. Всеки член има право на глас.

 

Решения

Чл.30. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били включени в обявения от поканата дневен ред.

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след вписване в съответния регистър.

 

Протокол

Чл.31. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол, който се подписва от председателя на събранието и от лицето, изготвило протокола. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикване на Общото събрание;

(2) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

 

Управителен съвет

Чл. 32.(1) Сдружението се управлява и представлява от Управителен съвет.

(2) Членовете на УС се избират от Общото събрание за срок от три години.

(3) УС е в състав от трима до седем члена, които са членове на сдружението.

(4) Членовете на УС могат да бъдат преизбирани без ограничения.

(5) УС приема правила за работата си и изибра председател и секретар измежду своите членове.

(6) За заседанието на УС се води протокол, който се подписва от присъствалите на заседанието членове на съвета

Права и задължение на УС

Чл.33. Управителният съвет:

(1) Представлява сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;
(2) Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
(3) Разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на закона и устава;
(4) Подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;
(5) Подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението;
(6) Определя реда и организира извършването на дейността на сдружението и носи отговорност за това;
(7) Определя адреса на сдружението
(8) Взема решение по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;
(9) Приема други вътрешни актове;
(10) Приема и изключва членове;
(11) Взема решения за откриване или закриване на клонове;
(12) Взема решения за участие в други организации;
(13) Приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;
(14) Изпълнява задълженията, предвидени в устава.

 

Председател на Управителния съвет

Чл.35. (1) Сдружението се представлява от Председателя на Управителния съвет, който:

- представлява сдружението пред трети лица
- свиква заседанията на Управителния съвет и ги ръководи
- организира, ръководи и осъществява оперативното ръководство на сдружението
- разпорежда се с бюджета и финансовите средства на сдружението и носи отговорност за това
- изпълнява и контролира изпълнението на решенията на Управителния съвет
- сключва договори с персонала на Сдружението
- съхранява и води документацията на Сдружението

(2) Председателят на УС се избира и освобождава от УС
(3) При отсъствие на председателя, неговите функции се изпълняват от писмено упълномощен от него член на УС

Настоящият устав е приет единодушно от всички присъствали учредители на Учредителното събрание на сдружение с нестопанска цел "ФЕН КЛУБ РЕАЛ МАДРИД - БЪЛГАРИЯ", scaricare musica gratis състояло се на 09.09.2011г. в гр. София, в уверение на което същите са положили своя подпис под този Устав.

 

BG_Map_fan_club_smaller_final

St_Iker_wants_u_v4_resize
watch_real_madrid_hd_banner