phentermine prescription canadian pharmacy One of the best canadian pharmacy visit this link http://www.canadapharmacyrx.info and there is no rx requiring . canadian pharmacy buy valium I like this shop pharmacy in canada bought many times from this pharmacy. assess

pharmacy

viagra grapefruit actors viagra 30 off coupon

cialis prescription

Членство

Неделя, 16 Октомври 2011 14:49
Share

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ
Чл. 8.
(1) Членуването в сдружението е доброволно.
(2) Член на сдружението може да бъде всяко пълнолетно лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос.

Чл. 9.
Всеки член на сдружението има право:
1. Да участва в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание;
2. Да бъде избиран в неговите органи на управление;
3. Да осъществява контрол върху работата на сдружението и органите на управление;
4. Да бъде информиран за дейността на сдружението;
5. Да се ползва от имуществото на сдружението и от резултатите от дейността му.

Чл. 10.
Всеки член на сдружението е длъжен:
1. Да спазва устава на сдружението и да работи за постигане на неговите цели;
2. Да внася своевременно членския си внос.

Чл. 11.
Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица прекратяване на членството.


ПРИДОБИВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО
Чл. 12.
(1) Членовете на сдружението се приемат от Управителния съвет. Кандидатите отправят писмена молба до Управителния съвет, който я разглежда на заседанието си, следващо подаването й. Приемането на членовете става с обикновено мнозинство. В 15-дневен срок от уведомяването на новоприетия член за решението на Управителния съвет, същият е длъжен да внесе определения членски внос. При неизпълнение без основателни причини на това задължение в посочения срок, решението за приемане се обезсилва.


ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО
Чл. 13.
(1) Членството се прекратява:
1. С едностранно волеизявление до сдружението;
2. С изключване;
3. При отпадане.
(3) Решението за изключване се взема от Управителния съвет на сдружението при наличието на виновно поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо. Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на сдружението.
(4) Отпадането на членство е налице, когато членския внос не бъде внесен в срок и при неучастие в дейността на сдружението. При невнасяне на членския внос в срок, неизправният член следва да бъде уведомен. Ако членският внос не бъде внесен в едномесечен срок от уведомяването, членството отпада. Отпадането се констатира от Управителния съвет по документи и с надлежно решение, telecharger musique gratuitement с което се прекратява членството.

 

BG_Map_fan_club_smaller_final

St_Iker_wants_u_v4_resize
watch_real_madrid_hd_banner